Дейности

ГалерияСподели във Facebook

ОУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

к-с Изгрев, ОУ Св. Климент Охридски
Бургас,
България
27.4626361000001
42.5047926
UserLikes
Име: ОУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Адрес: Бургас, к-с Изгрев, ОУ Св. Климент Охридски
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.ohridski-bs.hit.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Училища - основни
Дейност:

Основно училище

Ключови думи: основно училище, култура, образование, учители, ученици

Дейности

ОУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - Дейности - Проекти
Проекти
Училището участва в редица проекти:

•1993г. Национална мрежа “Училища, утвърждаващи здраве” –промоция на здравето с учениците от І до VІІІ клас;
•1996г. “Еко-училище” – изграждане на екологична култура у учениците;
•2000-2003г “Образование за устойчиво развитие” – споделяне на положителни практики в работата на учителите, публикувани в сборник па темата;
•2001, 2002 и 2003г. Споразумение за сътрудничество и участие на Детски танцов ансамбъл в Фестивал на виното в Община Булай, провинция Райланд-Пфалц-Германия;
•2003г. Програма Гражданин с ученици от 7 клас - център Отворено образование ;
•2005-2006г. Проект “Превенция на сексуалното насилие и трафика на хора”-финансиран от ОАК FIND-Швейцария;
•2005г. Проект ”Партньорство на градове-мостове за мир”- представен от Община Булай, Германия, финансиран от Европейския съюз – срещи, дискусии, концерти и посещение на Европейския парламент в Брюксел.
2006г. Проект Всички различни, всички равни реализиран от Европейския клуб в училище, финансиран от Информационния център на Европейския съюз - София.
•2006г. Проект за бизнес обучение на ученици от подготвителна група и начален курс по програми на Джуинър Ачийвмънт България.
•От учебната 2007/2008 год. учениците от ІV в клас под ръководството на г-жа Милена Гюрова и г-жа Юлия Георгиева работят по проекти в eTwinning. Нашите нови партньори са деца от Испания, Гърция, Румъния, Португалия. За добрата ни работа тази учебна година получихме допълнително признание, бяхме удостоени с два знака eTwinning. Нашите нови проекти са Хоби и интереси на децата и Прилики и разлики в културите . Предстои работа по проекта Европейско електронно списание .
•2009/2010 г.-проект “Училището в моя роден град Бургас- любимо и незабравимо” с координатор г-жа Нанка Левтерова и екип от V и VІ класове посветен на темите- Символи на ОУ ”Св.Климент Охридски”и ОУ “ Св. Климент Охридски” през годините.
•2009/2011 г.- Международен проект „Здрав дух – здраво тяло” по програма Коменски на Европейската комисия с координатор г-жа Юлия Георгиева. Партньори бяха училища от Гърция, Турция, Румъния, Италия, Испания, Унгария и Великобритания. Продължителността на проекта беше две години от 01.08.2009 до 31.07. 2011 година. 2009-2010 беше посветена на необходимостта от здравословно хранене и физическа активност и как да се формират здравословни навици и да се подобрят съществуващите. Освен това се работи за приемане и разбиране на различията в културите, езика и религиите на партньорите и тези различия ни обединиха в един работещ екип. Нашето мото е Всички различни - всички еднакви . През тази година бяха изработени общ годишен календар, сборници „Европа играе”, „Европа готви” и „Постери”, филми с подвижни игри, беше проведена „Седмица на здравето” и други прояви.
•През 2010-2011 дейностите бяха свързани с превенция на пристрастяване към вредни вещества, превенция на пътни произшествия, първа помощ и реакция при бедствия и аварии. Беше проведена и филмирана учебна евакуация, беше посетена от учениците главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване”, беше изработен общ годишен календар, бяха проведени обучения за първа помощ, бяха изработени много постери и направени изложби.
•2011 г. Проект към Общинска програма за извънкласна дейност на училищата в Община Бургас за носии за ДТА „Звездички”.
2011 г. Проект към програмата на община Бургас «Публично частни партньорства за реализиране на малки благоустройствени проекти» за реконструкция и естетизиране на вътрешния двор на училището.
•2012 г. Проект Успех по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора , реализирана по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси .
Целите на проекта са:

- да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности;
- учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности;
- да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява;
- да се ограничи броят на учениците с прояви на агресия.
ОУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - Дейности - Първи клас
Първи клас
КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ -БУРГАС

ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013

Съобразно ППЗНП:
Приемат се деца на 7 години, навършени през 2012 година;
Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това;
Децата трябва да са завършили подготвителна група;
В случай, че детето е навършило 7 години и не е посещавало подготвителна група, родителите декларират неговата готовност;
С предимство се приемат:
Деца завършили подготвителен клас в училището;
Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
Деца на родители, работещи в сферата на образованието;
Деца на възпитаници на ОУ Св. Климент Охридски ;
Деца с изявени способности;
Деца сираци, близнаци;
по местоживеене и/или работа на родителите- близост до училището;
Забележка: При записване на децата първо се отчита предпочитанието за избраната задължителноизбираема подготовка, след което предпочитание за класен ръководител.
Учебен процес
В ОУ ”Свети Климент Охридски”- гр. Бургас се обучават 623 ученика от подготвителна група до седми клас разпределени както следва:

· В подготвителна група – 20 деца
· В начален етап на основното образование І-ІV клас – 358
· В прогимназиален етап на основното образование V –VІІ клас – 243
· Самостоятелна форма на обучение - 2
Образователният процес се осъществява чрез общообразователна подготовка, която е: задължителна, задължително избираема и свободно избираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно – образователни области, както и в други области и дейности.

Задължително избираемата подготовка осигурява усвояването на знания и умения на по – високо равнище по учебните предмети от културно – образователните области съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците. Към нея в учебният план на училището са включени следните учебни предмети:

І – ІV клас – български език и литература, математика, хореография, изобразително изкуство;

V клас - български език и литература, английски език, математика, информационни технологии, хореография, изобразително изкуство;

VІ клас - български език и литература, математика, история и цивилизация, хореография, изобразително изкуство;

VІІ клас - български език и литература, информационни технологии, история и цивилизация, хореография, изобразително изкуство;

Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните предмети от културно – образователните области и по други области и дейности, предложени на учениците за избор и се провежда извън задължителните учебни часове:

І - VІІ клас - български език и литература, математика, информационни технологии, човекът и природата, пленер, вокална група, български танци.

От 2010 година в ОУ „Свети Кл. Охридски” е въведена целодневната организация на учебния процес. Създадени са шест полуинтернатни групи обхващащи 147 ученика от І и ІІ клас.

РЕДУВАНЕ НА СМЕНИТЕ:

Първи клас и подготвителна група са целогодишно първа смяна от 8:00 часа.

През първия учебен срок учебните смени са:

· първа смяна от 8:00 часа – подготвителна група, първи и втори класове
· първа смяна от 7:30 часа – трети и четвърти класове
· втора смяна от 11:30 часа – ПИГ – І клас, ПИГ – ІІ клас
· втора смяна от 13:00 часа – пети, шести и седми класове
През втория учебен срок учебните смени са:

· първа смяна от 8:00 часа – подготвителна група, първи клас, ПИГ – ІІ клас
· първа смяна от 7:30 часа – пети, шести и седми класове
· втора смяна от 11:30 часа – ПИГ – І клас
· втора смяна от 13:00 часа – втори, трети и четвърти класове
- Учебните часове в І и ІІ клас са с продължителност 35 минути, ІІІ и ІV клас с продължителност 40 минути, V – VІІ клас – 40 минути.

- Междучасията се обявяват с училищния звънец.Обучението в ПИГ се осъществява както следва:

Начало от 11:30 ч. до 17:30 ч.; 8:00 до 12:30 ч.

Самоподготовка – 2 часа, занимания по интереси – 2 часа, отдих – 2 часа.
 
Открийте ни в Google+